MIRT Projectenboek 2011 - Homepage

Springende kinderen

Voorwoord

MIRT Projectenboek nieuwe stijl

Voor u ligt alweer het vierde MIRT Projectenboek, dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag verschijnt. Het MIRT Projectenboek biedt een integraal overzicht van de ruimtelijke opgaven, programma’s en projecten van nationaal belang. Integraal, omdat opgaven en projecten op de gebieden van ruimtelijke ordening, wonen, werken, water, mobiliteit, bedrijvigheid, natuur en landschap in dit projectenboek worden beschreven. Daarmee geeft het projectenboek in één document zowel een overzicht van de gebiedsgerichte doorvertaling van het rijksbeleid, als van alle rijksprojecten en -programma’s van de ruimtelijke departementen VROM, VenW, EZ, LNV en WWI. Zoals verzocht door de Tweede Kamer wordt hiermee onverkort vastgehouden aan de gemaakte afspraken en gaan we voort op de ingeslagen weg.

Als vanouds bestaat de kern van het projectenboek uit de beschrijvingen van de individuele projecten. Het MIRT Projectenboek 2011 is echter wel in een nieuw jasje gestoken. Het projectenboek nieuwe stijl geeft namelijk voor het eerst per gebied een beeld van de ontwikkelingen en opgaven. Hiermee sluit het nog beter aan op de gebiedsgerichte en integrale werkwijze van het MIRT. Daarmee is het MIRT Projectenboek 2011 een vernieuwd, maar herkenbaar en uniform naslagwerk, waarin zowel de gebiedsgerichte aanpak, als de individuele projecten tot hun recht komen.

Met het MIRT werken we samen met de regio’s aan een economisch sterk, duurzaam, mooi en bereikbaar Nederland.

Mede namens de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

De minister van Verkeer en Waterstaat,
september 2010

ir. Camiel Eurlings

MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu