1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   1 Nationaal
  4. Prioritaire opgaven

Prioritaire opgaven

Om de ambitie van een internationaal topklimaat voor wonen, werken en recreëren waar te maken, heeft het rijk een groot aantal programma’s in het ruimtelijk domein in ontwikkeling of in uitvoering die van duidelijk nationaal belang zijn. Deze programma’s komen in dit hoofdstuk aan bod. De focus ligt daarbij op verbetering van de bereikbaarheid, de waterveiligheid en waterkwaliteit alsook versterking van de ruimtelijke en leefomgevingskwaliteit.

De Randstad, die zich steeds meer ontwikkelt naar een ‘Handstad’ met duidelijke uitlopers in de meeste windrichtingen, is een trend met zeer duidelijke consequenties voor het ruimtelijk domein. De toenemende importantie van stedelijke gebieden als Zwolle/ Kampen, Arnhem/Nijmegen en Brabantstad, zowel nationaal als internationaal, levert een toenemende druk op het mobiliteitsnetwerk, de beschikbare ruimte voor wonen, werken, landbouw en natuur, alsook de energievoorziening, luchtverontreiniging en geluidsoverlast.

De schaarste aan ruimte is mede bepalend geweest voor stedelijke verdichting en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De complexiteit van bouwen in reeds dichtbevolkte en –bebouwde gebieden heeft geleid tot de start van een aantal MIRT Onderzoeken. Tevens loopt een onderzoek naar de rol van onorthodoxe maatregelen hierbij in een tijd van krimpende overheidsfinanciën.

Internationaal gezien kenmerkt de bereikbaarheid van Nederland zich door een zeer hoge belasting van het wegen- en spoorwegennet en een van de langste gemiddelde reistijden in het woon-werkverkeer (OECD Economic Surveys: Netherlands 2010). Veel programma’s in het kader van bereikbaarheid dragen bij aan verbetering van beide zaken. Goede voorbeelden hiervan zijn het Actieprogramma Wegen (eerste tranche) en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

De verwoestende gevolgen die grote overstromingen en wateroverlast met zich mee kunnen brengen, worden op internationale schaal steeds duidelijker. De Commissie Veerman heeft de problematiek en risico’s voor ons land, met zijn laaggelegen delta, in kaart gebracht. Dit heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat waterveiligheid, maar ook waterkwaliteit, niet los gezien kunnen worden van andere ruimtelijke ingrepen in het landschap. Zonder dammen, dijken en duinen zou bijna 60% van ons land regelmatig onder water staan. Wil Nederland ook in de toekomst een concurrerende internationale toplocatie blijven dan moeten we de voeten droog kunnen houden en de juiste waterkwaliteit kunnen bieden voor landbouw, ecologie, industrie en bewoners. Dit betekent dat in het MIRT veel aandacht uitgaat naar hoogwaterbescherming, het meer ruimte geven aan de rivier en verbetering van de waterkwaliteit. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar het stimuleren van innovaties die deze complexe opgaven kunnen ondersteunen en versnellen.

Zowel binnen als buiten Europa wordt de leefomgevingskwaliteit gezien als een cruciale factor voor de vestigingskeuze van bedrijven en organisaties. De mondialisering van economieën en samenleving en de voortschrijdende ontwikkelingen op ICT-gebied, maken de woon- en leefomgeving een steeds belangrijkere factor binnen het vestigingsklimaat. Aandacht voor schone lucht, bodem, geluidsoverlast, recreatieve ruimte naast de kwaliteit van de fysieke woonruimte en de kwaliteit van de ingerichte omgeving staan daarbij voorop. In een dichtbevolkt land als Nederland met schaarse ruimte, is het vinden van de juiste balans van al deze elementen van des te groter belang. Belangrijk uitgangspunt is het voorkomen van versnippering waardoor de levensvatbaarheid van bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur in gevaar komt. Veel aandacht in de MIRT programma’s gaat daarom uit naar verbetering van de ecologie, lucht, bodem en geluid, het versterken van de landschappen, de open ruimtes, de inrichting van bedrijventerreinen, woonwijken en nieuwe integrale stedelijke ontwikkelingen.

Windmolen
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu