1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

Noordwest Nederland is onder te verdelen in veertien samenhangende deelgebieden. Hiervan zijn de opgaven in vier gebieden exemplarisch en cruciaal voor het welslagen van de integrale opgave. Het ZaanIJoever-project betreft de belangrijkste integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De Schaalsprong Almere biedt de grootste nieuwe verstedelijkingskansen. De Zuidas is een internationale toplocatie voor zakelijke dienstverlening. De Haarlemmermeer heeft door haar ligging de potentie voor een unieke combinatie van duurzame ontwikkeling van economie, ecologie en woningbouw in een klein gebied.

ZaanIJoevers

Het ZaanIJoever-project betreft een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Daarbij worden de oevers van het Amsterdamse IJ verbonden met die van de Zaan, zodat een doorlopend waterfront van Amsterdam naar Zaanstad ontstaat. Het gebied heeft de potentie om door te groeien tot een hoogwaardig metropolitaan gebied waar gewoond (45.000 woningen), gewerkt (20.000 arbeidsplaatsen) en gerecreëerd kan worden.
Aandachtspunt vormen de vigerende milieucontouren. Hoewel het accent van de gebiedsontwikkeling na 2020 ligt, kan de herontwikkeling al eerder worden opgepakt. Randvoorwaardelijk is een goede OV-verbinding tussen Amsterdam Noord en Zaandam Zuid, die aansluit op de Noord-Zuidlijn. Van belang zijn verder met name de tweede Coentunnel/Westrandweg (uitvoering 2012), verbetering van de doorstroming op de A8 en de A10-Noord en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer Zaanstad-Amsterdam. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte is voor de havenontwikkeling het herstructureren en intensiveren van bedrijventerreinen van belang. Op termijn kan toename van het vervoer van en naar de haven eventueel uitbreiding van het havengebied noodzakelijk maken. Gezien de vele ontwikkelingen in dit gebied en de complexiteit met milieunormering is een MIRT Onderzoek gestart.

Almere

Eén van de grootste verstedelijkingskansen omvat de Schaalsprong van Almere. Tot 2030 gaat het om de bouw van circa 60.000 woningen, waarvan 10.000 voor de NV Utrecht en 5.000 voor Gooi- en Vechtstreek. Almere streeft naar een zo gelijkmatig mogelijke fasering van deze woningen over de totale periode van de Schaalsprong. Als randvoorwaarde wordt een verkenning naar de stedelijke bereikbaarheid uitgevoerd. Daarnaast is de verkenning in het kader van het project Toekomst Markermeer/IJmeer en de daaruit voortvloeiende maatregelen een belangrijke bouwsteen voor de verdere ontwikkeling. De inzet is verder gericht op het creëren van circa 100.000 arbeidsplaatsen. De realisatie van de woon- en werkopgave vindt in hoofdzaak plaats op de ‘Schaalsprong-as’, die zich van Almere West (via de A6/ Weerwaterzone) naar Almere Oost uitstrekt. Het resterende deel van de opgave vindt plaats in de bestaande stad, bijvoorbeeld door (beperkte) transformatie en inbreiding. Voor de ontwikkeling van Almere Hout is het in verband met de uitvliegroutes tevens van belang welke functie de luchthaven Lelystad krijgt.
De integrale opgave maakt dat er op alle onderdelen zaken zijn die moeten worden aangepakt én gefinancierd. Het al dan niet buitendijks bouwen in Almere IJland, de realisatie van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem, de keuze voor een IJmeerverbinding en de mogelijke overkluizing van de A6 zijn opgaven die onderling nauw samenhangen. Deze opgaven worden uitgewerkt in het samenwerkingsprogramma RAAM.

Zuidas

Het nationale sleutelproject de Zuidas is gelegen in de nabijheid van Schiphol, tussen het statige Zuid en Buitenveldert en goed ontsloten door diverse verkeer- en vervoermodaliteiten.
De hoge stedelijkheid, de nabijheid van groen en de binnenstad, de bereikbaarheid en het ruime culturele aanbod en het onderwijs- en voorzieningenaanbod maken Zuidas tot een aantrekkelijke plek om te werken, te wonen en te verblijven. In totaal zullen in de Zuidas in de toekomst zo’n 20.000 mensen wonen, 80.000 mensen werken en 30.000 studenten onderwijs genieten. Ook zal het gebied zich ontwikkelen tot een knooppunt waar de A10, de spoor- en metrolijnen en het overige stad- en streekvervoer samenkomen. Deze infrastructuur zal in de komende jaren moeten worden uitgebreid. Onderzoek wordt gedaan naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn in de richting van Amstelveen. Ook moet de OV-bereikbaarheid vanuit Haarlem en Aalsmeer/ Uithoorn worden verbeterd. Belangrijk aspect voor de nieuwbouwcapaciteit en om ruimte te scheppen voor de uitbreiding van infrastructuur is het al dan niet ondergronds brengen van de infrastructuur.
Nederland heeft verder de ambitie om de Olympische spelen van 2028 te organiseren. Het Olympisch Stadion kan samen met de Zuidas en de Bosbaan de Olympische Sportas gaan vormen.

Haarlemmermeer

Behoud en versterking van de Mainportfunctie van Schiphol en de daarbij behorende luchthavengebonden activiteiten staan centraal in dit gebied. Daarnaast speelt het versterken van het internationaal vestigingsklimaat rond Schiphol door de realisatie van een aantrekkelijk woonmilieu door het combineren van wonen, water, groen en recreatie. Ingezet wordt op de bouw van 15.000 woningen, waarvan 10.000 in de Westflank en 5.000 binnenstedelijk. Tot 2020 worden 8.000 woningen gerealiseerd, voornamelijk binnenstedelijk. De ontwikkeling van de Westflank vormt een belangrijke aanvulling op de woningmarkt in de metropoolregio en een versterking van de kwaliteit van het internationale vestigingsklimaat rond Schiphol. Ook de wateropgave voor de Westflank is omvangrijk. Er moet ruimte gevonden worden voor (robuuste) seizoensberging van water, zowel voor droge als natte periodes. Daarnaast maken zowel de klimaatveranderingen als de verdergaande verstedelijking het noodzakelijk het watersysteem van de polder te herzien. In het nieuwe gebied van de Westflank kan een gebied ontstaan met een interessante verwevenheid van groen en recreatie, wonen en water. In combinatie met de ontsluiting per auto en openbaar vervoer liggen er kansen om het wegen- en HOV-netwerk en hun onderlinge relaties te versterken. De ontwikkeling van Greenport Aalsmeer en Greenport Duin- en Bollenstreek vraagt om aandacht voor de bereikbaarheid voor goederenvervoer. In het noordelijk deel van de Haarlemmermeer biedt de omlegging van de A9 ten zuiden van Badhoevedorp een unieke kans voor integrale gebiedsontwikkeling. Vanaf 2015 kunnen hier woningen worden gebouwd. Voor de lange termijn wordt in het kader van OV SAAL onderzocht of een metro- of railverbinding vervoerpotentie heeft. Gezien de vele ontwikkelingen en projecten in Haarlemmermeer is een MIRT Onderzoek gestart.

Zee
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu