1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Centrale ambitie van de Randstad vormt het versterken van de internationale concurrentiepositie. Het accent van deze ambitie ligt in de gebiedsagenda voor Noordwest-Nederland daarbij op de ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dankzij de internationale luchthaven met een wereldwijd vertakt netwerk, de moderne zeehaven, één van de grootste internetknooppunten ter wereld en een sterke kenniseconomie is de metropoolregio uitstekend ontsloten. De kracht ligt met name in de diversiteit van internationaal sterke clusters. Denk aan combinaties als Schiphol met de Zuidas en Greenport, het complex van haven- en metaalbedrijven in de IJmond en de vele creatieve en technologische bedrijven. Van oudsher is de metropoolregio bovendien sterk in zakelijke dienstverlening.

Ontwikkelrichting Metropoolregio Amsterdam

Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven. Behalve de zorg voor een passend woningaanbod voor zowel de huidige als toekomstige inwoners, wordt ingezet op het realiseren van een excellent vestigingsklimaat dat kan concurreren met andere Europese metropolen. Voor de groeiende (beroeps)bevolking van de Metropoolregio Amsterdam zijn in de periode 2010-2020 circa 100.000 nieuwe woningen nodig. De vervangingsbehoefte, in bijvoorbeeld de vroeg-naoorlogse milieus, is met 44.000 stuks eveneens omvangrijk. Indien deze verstedelijkingsopgave niet wordt gerealiseerd, komt de economische groei onder druk te staan. Doel is om circa 60% van de uitbreidingsopgave binnenstedelijk te realiseren. Verder is de strategie gericht op bundeling van verstedelijking op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere-Lelystad en langs het IJ en de Zaan. Hier liggen niet alleen de belangrijkste economische kansen, ook zorgt de concentratie van woningbouw voor vergroting van het draagvlak voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer Netwerk en grootstedelijke voorzieningen. Vanwege de meerwaarde voor de internationale concurrentiepositie wordt daarnaast ingezet op het realiseren van nieuwe landelijke woonmilieus in het topsegment.
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de economische potentie. Daarom is de inzet gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem, dat tevens bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid. Dit vraagt om een integrale benadering van mobiliteit en ruimte. Naast het realiseren van een vlotte doorstroming op het hoofd- en onderliggend wegennet, is een samenhangend OV-systeem nodig met goede en snelle verbindingen op (inter) nationale, regionale en lokale schaal. Hoogfrequent spoorvervoer en een hoogwaardig bus-, tram- en metronet leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
Het borgen en verhogen van de kwaliteit van het landschap in de metropool noopt tot bouwen in hoge dichtheden binnen met name bestaand bebouwd gebied. Voorwaarde daarvoor is wel dat er ruim aandacht is voor het realiseren van voldoende recreatief groen in en om de stad. Voor de bouwopgave geldt dat deze wordt gerealiseerd met expliciete aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Over de hele linie wordt ingezet op energiebesparing en het opwekken van meer duurzame energie. Het verkleinen van de kans op overstromingen door zeespiegelstijging, hoge rivierafvoeren en extreme neerslag vormt over de gehele linie een belangrijke uitdaging. Waar mogelijk gebeurt dit in combinatie met het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en het vergroten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden.

Ontwikkelrichting Noord-Holland Noord

De ruimtelijke inzet in Noord-Holland Noord is gericht op de verdere ontwikkeling van de eigen kracht van het gebied en is daarmee tevens ondersteunend voor de metropoolregio. Tussen 2010 en 2020 worden 24.800 woningen gebouwd, terwijl de vervangingsopgave maximaal 3.200 woningen omvat. Cruciaal voor dit gebied is het meer in evenwicht brengen van de woon/ werkbalans. Om dit te bereiken moeten er minimaal 10.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast moet de capaciteit van wegen en spoor op orde zijn, terwijl de reconstructie van de N23 Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Lelystad-Zwolle een extra impuls kan geven aan het vestigingsklimaat in deze zone. Ook krijgen delen van de regio mogelijk te maken met bevolkingskrimp, tijdig hierop anticiperen is noodzakelijk om op termijn geen grootschalige herstelacties te hoeven organiseren. Om die reden verdient het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving nadrukkelijk aandacht, zodat mensen worden verleid in deze sterk landelijke regio te wonen en werken.

Ontwikkelrichting Flevoland

Gezien de ruimtelijke beperkingen in het Noord-Hollandse deel van de metropoolregio is een flink deel van de verstedelijkingsopgave in de provincie Flevoland gesitueerd, met name in Almere. Deze nieuwbouwopgave dient hand in hand te gaan met kwaliteitsverbeteringen voor de huidige bewoners. Essentieel is tevens het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland, het realiseren van ecologische randvoorwaarden en het creëren van werkgelegenheid en voorzieningen. Voor Almere geldt dat de afspraken voor verdere verstedelijking worden gemaakt in het samenwerkingsprogramma ‘RRAAM’.

Zee
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu