1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   3 Utrecht
  4. Gebiedsopgaven

Gebiedsopgaven

Stadsregio Utrecht

Ambitie van de stadsregio Utrecht is om 60-70% van de voorziene woningen tot 2030 te bouwen binnen bestaand stedelijk gebied (onder meer Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek).
Samenhangende opgaven daarbij zijn de transformatie van voormalige en verouderde bedrijventerreinen (in de stad zelf en in de omliggende kernen), ontwikkeling van het gebied rond het Centraal Station, het programma Utrecht Vernieuwt (aanpak van de krachtwijken) en de afbouw van Leidsche Rijn. Voor de woningbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied is het behoud of de versterking van de aanwezige landelijke groen-blauwe kwaliteiten de opgave.

Op het gebied van verkeer en vervoer ligt er een belangrijke opgave bij de Ring Utrecht (A2/A12/A27/NRU). Capaciteitsvergroting van de snelwegring in combinatie met de inpassing (met kansen voor verbetering van de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving) in een deels stedelijk en deels landschappelijk gebied vormen hier het complexe vraagpunt. Tweede belangrijke opgave ligt bij de verbetering van het stedelijke en regionale OV. Het accent ligt daarbij op het verstevigen van de tangentiële verbindingen. Met vertramming kan een grote kwaliteitsslag gemaakt worden.

Een belangrijke economische ontwikkelingslocatie voor de korte termijn is het Utrecht Science Park. Het betreft hier de ontwikkeling van kennisinstellingen en -bedrijven in het gebied De Uithof, met daarbij aandacht voor de gebiedsontsluiting en de landschappelijke vormgeving in relatie met de omgeving. Voor de lange termijn is de A12-zone een potentiële ontwikkelingslocatie voor modern stedelijk gebied met kansen voor een kwaliteitsimpuls voor de regio en de Randstad.
De regio kent een achterstand op het gebied van recreatie en groen rond de stad. Hier ligt een opgave om recreatiegebieden en snelle stad-land fietsverbindingen te ontwikkelen.

Regio Amersfoort

Ook de regio Amersfoort zet wat woningbouw betreft in op binnenstedelijk bouwen. Dit betekent dat er herstructurerings- en transformatieopgaven liggen in met name Amersfoort en Soest en verdichtingsopgaven in de hele regio. Complexe opgaven zijn de centrumontwikkeling en de spoorzone in Amersfoort. Bij de woningbouwlocaties buiten het bestaand stedelijk gebied is de opgave de uitleggebieden in te passen in de landschappelijk fraaie omgeving van Amersfoort.

Een belangrijke verkeer- en vervoeropgave is de mobiliteit in de Driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort. Dit betreft de planstudies voor de snelwegen (knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28) en het pakket maatregelen voor de bereikbaarheid binnen het gebied. Bij de hoofdwegen is de capaciteitsuitbreiding in combinatie met de inpassing (met kansen voor verbetering van de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving) in een deels stedelijk en deels landschappelijk gebied het complexe vraagpunt.

In het buitengebied is de opgave de landbouw duurzaam en vitaal te ontwikkelen, de recreatieve toegankelijkheid te vergroten en de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten te versterken.

Regio Utrecht West

In het westelijke deel van de provincie zijn de ruimtelijke opgaven vooral landelijk van aard. De overkoepelende opgave voor het Groene Hart is de kernkwaliteiten van het gebied te behouden en verder te ontwikkelen. Dat gebeurt onder meer door de ontwikkeling van de zogenoemde Groene Ruggengraat, een robuuste ecologische verbindingszone tussen de Zeeuwse Delta en het Lauwersmeergebied. In het Westelijke Veenweidegebied zijn de inspanningen gericht op het tegengaan van de bodemdaling en de verzilting, het verbeteren van de watersystemen en de –kwaliteit, de versterking van het landschap en de vergroting van de vitaliteit van de landbouw. Specifiek voor het gebied Groot Mijdrecht-Noord is de opgave de effecten van zoute kwel in het boezemwater te verminderen.

Utrecht Zuidoost

De opgave voor het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) is de duurzame ontwikkeling van Food Valley in een deels verstedelijkte en deels landschappelijk waardevolle omgeving. Op de Utrechtse Heuvelrug leggen verstedelijking, mobiliteit en recreatie claims op de ruimte en de kwaliteit van het tweede grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt herontwikkeld als natuur- en cultuurlandschap.

Gracht
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu