1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   4 Zuidvleugel
  4. (Prioritaire) gebiedsopgaven

(Prioritaire) gebiedsopgaven

In het nog op te stellen deel B van de gebiedsagenda, dat in het najaar van 2010 gereed is, zal worden ingaan op de verdere benoeming en programmering van de gebiedsopgaven en de daaraan gekoppelde uitvoering. Met de huidige MIRT Verkenningen Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR), Rotterdam VooRuit, Haaglanden en de Verkenning Antwerpen Rotterdam (VAR) zijn al vier belangrijke gebiedsopgaven benoemd. De ontwikkeling bij de Grevelingen, als onderdeel van het Deltagebied, is de vijfde belangrijke opgave.

In de gebiedsgerichte opgaven wordt gekeken naar bereikbaarheid in relatie tot ruimtelijke ordening, verstedelijking, groen en economische ontwikkeling.

Holland Rijnland

Voor Holland Rijnland hebben rijk en regio gezamenlijk een regionale ruimtelijk economische ontwikkelingsvisie opgesteld. Het gaat hier om het creëren van extra arbeidsplaatsen, de ontwikkeling van woningbouwlocatie Valkenburg (5000 huizen) en het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer. In Holland-Rijnland komen in totaal 23.000 huizen. De verbetering van de bereikbaarheid over de weg betreft met name de oost-west relatie. Daarnaast zal de Rijn-Gouwelijn oost gaan functioneren als drager van de OV-relaties tussen Gouda en Leiden. De Rijn-Gouwelijn west is een aansluitende verbinding naar Katwijk/Estec en Noordwijk. Relevant in dit verband is ook de verbetering van de bereikbaarheid en herstructurering van de greenport Duin- en Bollenstreek. Daarnaast is het versterken van Bioscience in Leiden een speerpunt.

Rotterdam-Rijnmond

De opgave in Rotterdam-Rijnmond betreft het versterken van de economie, binnenstedelijk verdichten en Rotterdam versterken als woonstad voor midden- en hoge inkomens en het verbeteren van de bereikbaarheid van met name het centrum en de haven.
Bovendien is er een opgave om de haven op klimatologisch gebied te verbeteren. De bereikbaarheidsproblematiek op de zogenoemde Ruit van Rotterdam (A4, A20, A16, A15) is de aanleiding geweest voor de start van de MIRT Verkenning Rotterdam VooRuit. Ook de majeure opgaven in Rotterdam-Zuid worden meegenomen in de studie: de binnenstedelijke verdichtingsopgave in onder andere Stadshavens, het wegwerken van de sociale en economische achterstanden en de verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Daarnaast is de groenblauwe kwaliteit van het omliggende gebied een aandachtspunt. De focus voor wat betreft de bereikbaarheid ligt op de Beneluxcorridor (Nieuwe Westelijke Oeververbinding), de Brienenoordcorridor, de A20 Nieuwerkerk aan de IJssel-Gouda, de A15 Papendrecht-Gorinchem en het OV op Rotterdam-Zuid. Een pakket quick wins is inmiddels vastgesteld als eerste maatregelenpakket.

Haaglanden

De opgave in Haaglanden is versterking van de interne bereikbaarheid en goede verbindingen de stad in en een binnenstedelijke bouwopgave van 40.000 huizen tot 2020 waarvan een flink deel in de Centrale Zone (Scheveningen-World Forumgebied-Centrum- Binckhorst) zal worden gerealiseerd. Het gebied de Binckhorst wordt geherstructureerd. Er loopt een MIRT Verkenning Haaglanden 2020-2040. Hierin wordt geanalyseerd welke ruimtelijke en mobiliteitsvraagstukken op de langere termijn aan de orde zijn en welke oplossingsrichtingen er in beeld komen. De focus ligt op de A4-passage Den Haag (Leidschendam-Harnaschknoop), de toegangswegen tot de stad Den Haag (‘poorten en inprikkers’) en de OV-bereikbaarheid van de Internationale Zone, Scheveningen en de Binckhorst. Ook hier wordt een pakket quick wins voorbereid.

Corridor Rotterdam-Antwerpen

De belangrijkste opgaven op de corridor Rotterdam-Antwerpen liggen op het gebied van natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, landschap, verstedelijking en de ontwikkeling van de Mainports Rotterdam en Antwerpen. De druk op ruimte, infrastructuur en leefbaarheid (milieu, externe veiligheid) is aanzienlijk, mede door de functie van het gebied voor de economische ontwikkelingen in de omgeving (havens, daarmee verbonden logistiek en bedrijventerreinen, glastuinbouw, energie en dergelijke). De verwachte toename van de wereldhandel in de komende decennia leidt tot een forse toename van internationale goederenstromen naar en door het gezamenlijke achterland en toename van ruimtegebruik. Dit vraagt om keuzes waardoor ook de kwaliteiten van leefomgeving en landschap behouden blijven en zo mogelijk verbeterd worden. In de Verkenning Antwerpen Rotterdam werken regionale en rijkspartijen samen aan een integrale visie op de langetermijnontwikkeling van het VAR-gebied. Insteek van die samenwerking is het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en op basis daarvan het identificeren van langetermijnopgaven.

Grevelingen

De gebiedsopgave Grevelingen bestaat uit het verbeteren van de waterkwaliteit, het bijdragen aan de waterveiligheid, het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur, het verbeteren van de ecologische kwaliteit en het benutten van mogelijkheden voor duurzame energie. Daartoe is een MIRT Verkenning gestart, die nauw samenhangt met andere projecten in de Zuidwestelijke Delta. Het project heeft ook gevolgen voor Zuid-Holland. Naast deze MIRT Verkenning wordt in samenwerking met het programma Ruimte voor de Rivier onderzocht wat een doorlaatmiddel tussen het Volkerak en de Grevelingen toevoegt aan de capaciteit en mogelijkheden voor waterberging.

Zuidvleugel
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu