1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   4 Zuidvleugel
  4. Thematische opgaven

Thematische opgaven

Vanuit deze ontwikkelingsrichting zijn voor de Zuidvleugel vijf thematische opgaven benoemd: het bevorderen van de innovatieve economie, stedelijk intensiveren, het landschap dicht bij huis brengen, de bereikbaarheid verbeteren en de water- en energiekansen benutten.

Innovatieve economie bevorderen

De Zuidvleugel zet in op verdere versterking van de drie economische ‘pieken’ in de Zuidvleugel: Haven Industrieel Complex, Greenports (glas)tuinbouw (inclusief handel, logistiek en kennis) en Den Haag Internationaal (recht, vrede, veiligheid en ontwikkeling). Tegelijkertijd is differentiatie van belang. Daarom stimuleert de regio ook opkomende clusters zoals Life & Health Sciences, deltatechnologie en energietransitie en kansrijke sectoren zoals doorbraaktechnologieën, toerisme en de creatieve sector.

Stedelijk intensiveren

In de Zuidvleugel ligt de nadruk op bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Er ligt een woningbouwopgave van 115.000 huizen netto (bruto: 175.000 huizen inclusief 60.000 vervanging) tot 2020 (waarbij de regionale ambitie 80% binnenstedelijke verdichting is). Ook de zwakkere wijken in grote steden zullen de nodige aandacht vragen. Door de snelle suburbanisatie zijn deze wijken extra kwetsbaar geworden. Er wordt ingezet op scholing, woningbouw en economische ontwikkeling om dit deel van de steden een impuls te geven. Het voorzieningenniveau en de relatie met de landschappen blijven aandachtspunten.

Landschap dicht bij huis brengen

Vanwege de verdichting van het stedelijk gebied gaan de landschappen rondom de steden aan betekenis toenemen en een landschappelijk netwerk vormen. Deze Groenstructuur bestaat uit zes grote provinciale landschappen, verschillende regioparken en stadsparken en groenblauwe verbindingen die het stedelijke gebied en de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Gelet op de ligging direct tegen de grote steden moeten vooral de gebieden met groenblauwe topkwaliteit (Duin, Horst en Weide, Hof van Delfland en IJsselmonde/Deltapoort) goed bereikbaar zijn en voldoende recreatiemogelijkheden bieden. Dit is van belang voor de stadsbewoners (recreatie), voor natuurbehoud (biodiversiteit) en economie (landbouw en vestigingsklimaat). Dit betekent intensivering van de activiteiten in deze gebieden.

Bereikbaarheid verbeteren

De laatste decennia is de druk op de verkeer- en vervoernetwerken in de Zuidvleugel toegenomen. Daarom is er al flink geïnvesteerd in de Zuidvleugel. Voorbeelden hiervan zijn de Sleutelprojecten Den Haag CS en Rotterdam CS, uitbreiding van het hoofdwegennet (spitsstroken, A4, A12, A13, N14) en diverse investeringen in het tram- en metronetwerk. Voor de periode tot 2020 staan ook forse investeringen gepland, waaronder PHS, de A4 Delft-Schiedam, de A15 Maasvlakte–Vaanplein, de A13/16 en het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Desondanks zijn aanvullende investeringen nodig om de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit en de Mobiliteitsaanpak te realiseren. In de Zuidvleugel lopen op dit moment vier MIRT Verkenningen, die de mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid in kaart brengen (Rotterdam VooRuit, Haaglanden, Integrale Benadering Holland-Rijnland en Rotterdam-Antwerpen).

Water- en energiekansen benutten

Vanwege de ligging zijn de wateropgaven een belangrijk punt. Het gaat om het verkleinen van overstromingsrisico’s door het versterken van waterkeringen en het creëren van waterberging, aandacht voor waterkwaliteitsproblemen, verzilting en zoetwatervoorziening. Oplossingen voor deze opgaven zullen ook eisen stellen aan ruimtelijke ontwikkelingen. De toenemende verstedelijking in combinatie met de klimaatverandering vraagt om een duurzame inrichting van de ruimte. De opgave is om klimaatbestendig en robuust te bouwen in de Delta. Dit biedt kansen om én de steden aantrekkelijker te maken én tegelijkertijd te innoveren. De opgave voor de energietransitie is extra groot omdat de Rotterdamse haven een knooppunt is voor fossiele brandstoffen, een groot petrochemisch complex en energiecentrales heeft.

Zuidvleugel
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu