1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   4 Zuidvleugel
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

De Zuidvleugel is een polycentrische regio met twee grote steden: Den Haag en Rotterdam. De steden zijn in de afgelopen decennia steeds meer naar elkaar toe gegroeid door nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De ambitie van de Zuidvleugel is om de internationale concurrentiepositie te verbeteren, die in belangrijke mate wordt bepaald door de drie belangrijke economische pieken: het Haven Industrieel Complex, de Greenports en Den Haag internationale stad. Ook de uitbouw van het kennisnetwerk is relevant voor de economie. Noodzakelijke voorwaarden om dit gebied voor bedrijven en mensen aantrekkelijk te houden zijn, naast een sterke economie, een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijk divers woonmilieu, klimaatbestendige inrichting en goede verbindingen tussen steden en groene gebieden eromheen.

De economische concurrentiepositie van de Zuidvleugel kan verder versterkt worden als de verschillende steden meer profiteren van elkaars nabijheid. Daarvoor moet de metropolitane ontwikkeling in het gebied tussen Leiden (As Leiden-Katwijk), via Den Haag, Delft en Rotterdam naar de Drechtsteden, worden voortgezet, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en identiteit van deze steden. De Zuidvleugel zet in op een forse binnenstedelijke verdichting van woonlocaties. Ruimtelijke ontwikkelingen (wonen, economie en groen) in relatie tot bereikbaarheid moeten goed op elkaar worden afgestemd. Daarnaast is klimaatadaptatie een belangrijk thema voor de Zuidvleugel.

Naast de Zuidvleugel kennen ook andere gebieden in Zuid-Holland – het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta – belangrijke ontwikkelingen. Het Groene Hart kent de problematiek van de inklinkende veenweidegrond en bijbehorende wateropgaven, de transitie van de landbouw en de druk van diverse ruimtevragende functies op het open landschap. In de Zuidwestelijke Delta zijn waterveiligheid, waterkwaliteit en -kwantiteit, ecologisch veerkracht en economisch vitaliteit de belangrijkste opgaven.

Zuidvleugel
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu