1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   5 Zuidwestelijke Delta
  4. (Prioritaire) gebiedsopgaven

(Prioritaire) gebiedsopgaven

In Zeeland spelen de belangrijkste gebiedsopgaven in een drietal ‘integrale’ deelgebieden, te weten Deltawateren, Kustzone en Westerscheldehavens / Stedennetwerk Zeeland.

Deltawateren

De belangrijkste opgave in dit gebied is het garanderen van een veilige, veerkrachtige en vitale Delta. Het gaat hier immers om de veiligheid van een groot deel van Nederland, inclusief het zuidelijke deel van de Randstad. Concreet vertaalt dit zich in een voldoende bescherming tegen overstromingen ook in relatie tot klimaatverandering (veilig), een gezond watermilieu en ruimte voor herstel van de estuariene dynamiek (veerkrachtig) en aan de wateropgave gekoppelde gebiedsontwikkeling (vitaal). Bij de Ooster- en Westerschelde spelen spanningen tussen recreatie en toerisme, natuurwaarden, estuariene dynamiek en veiligheid, terwijl de wateren ook als transportroute worden gebruikt door de zee- en binnenvaart. De Deltawateren kennen ook opgaven op het gebied van natuur en landschap, zoals herstel van de bestaande natuur (Natura 2000), ontwikkelen van nieuwe natuur en behoud en ontwikkeling van het Nationale Park Oosterschelde. Voor de Westerschelde geldt een natuurherstelopgave. Bij dit alles moet er ook ruimte zijn voor recreatievaart en binnenvaart; bij de sluizencomplexen van Volkerak, Krammer en Kreekrak vallen opgaven vanuit de wateropgave samen met dreigende belemmeringen voor de binnenvaart vanwege capaciteit.

Kustzone

De opgaven voor de Kustzone zijn kwaliteitsverbetering van de kustrecreatie, het verbreden van het toeristisch perspectief en het versterken van cultuurhistorische elementen. Het strand en de duinen zijn in de eerste plaats een natuurlijke verdediging tegen overstromingen. Om het veiligheidsniveau op orde te houden is er voor gekozen om de zandige kust te laten meegroeien met de zee door middel van zandsuppleties. De aaneenschakeling van duinen en dijken vormt in combinatie met het strand en de zee een reliëfrijk landschap met een weids karakter. Waterkeringen zijn niet alleen belangrijk als kustverdediging, maar hebben ook grote ecologische en recreatieve waarde. Cultuurhistorische elementen, zoals paalhoofden, nollen en havens geven de waterkering een specifiek karakter. Kustplaatsen hebben ieder een eigen karakter. Recreatie en toerisme in de kustzone vormen een belangrijke pijler onder de Zeeuwse economie. De provincie Zeeland streeft naar groei van deze sector. Bereikbaarheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Bij de ruimtelijke ontwikkeling in de kustzone moet nu al rekening worden gehouden met klimaatveranderingen die naar verwachting op een termijn van 200 jaar kunnen optreden; de zeewering moet op sterkte worden gehouden. Een integrale benadering levert kansen voor synergie tussen kustversterking, toeristische kwaliteit, economische kwaliteit en natuurversterking, die verloren kunnen gaan bij een sectorale benadering. Gebieden waar deze opgaven samenlopen zijn bijvoorbeeld de kust van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

Westerscheldehavens en Stedennetwerk Zeeland

De aan de Westerschelde gesitueerde havens van Terneuzen en Vlissingen zijn in de Nota Ruimte benoemd als economisch kerngebied. Een optimale toegang, zowel vanuit zee als land is en blijft van groot belang. Naast optimale achterlandverbindingen zijn een duurzaam bedrijventerreinbeleid en stimulering van de binnenvaart de opgaven voor de Westerscheldehavens. In datzelfde gebied liggen de stedelijke regio’s van Zeeland (Goes, Middelburg, Terneuzen, Vlissingen) waar aantrekkelijk en duurzaam wonen voor alle Zeeuwen wordt nagestreefd. Zeeland wil concentratie van verstedelijking in het Stedennetwerk Zeeland, dat fungeert als sociaal economische motor voor de gehele provincie. Hier zal dan ook het accent van de verstedelijkingsopgave en de daaraan gekoppelde voorzieningen en werkgelegenheid worden gelegd. Bij deze verstedelijkingsopgave is nadrukkelijk een relatie gelegd met de demografische ontwikkelingen; zowel ten aanzien van woningen als bedrijven wordt de SER-ladder uitgeschoven.
Herstructurering krijgt de nodige aandacht terwijl nieuwe uitleglocaties geen automatisme meer zijn. De grootste opgave ligt in het stadsgewest Middelburg-Vlissingen, waar spanningen ontstaan tussen de ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen tegenover het landschap. Tenslotte zal Zeeland moeten anticiperen op demografische veranderingen (krimp) in Zeeuws Vlaanderen.

Horizon
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu