1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   5 Zuidwestelijke Delta
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Redenerend vanuit de duurzaamheidsdriehoek (people, planet, profit) is duidelijk wat de kapitalen van Zeeland zijn: grote ecologische waarden, economische potenties door enerzijds diep vaarwater, anderzijds toeristische aantrekkingskracht door stranden, cultuur en cultuurhistorie. Tenslotte biedt Zeeland een prettig woon- en leefmilieu voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staan deze kapitalen onder druk. Voor de gehele Zuidwestelijke Delta ligt er een grote klimaatopgave: het garanderen van de veiligheid – ook voor de Randstad! – in relatie tot de zeespiegelstijging. De natte natuurwaarden staan onder druk door een gebrek aan estuariene (getijden)dynamiek.
Binnen Zeeland staan de landschappelijke waarden onder druk door de dreiging van doorgaand noord-zuid georiënteerd (vracht)verkeer over de weg. De effecten daarvan zijn breder dan alleen de directe omgeving van de infrastructuur: de belevingswaarde – ook voor toeristen – van Zeeland wordt daarmee aangetast. De havens liggen strategisch en aan diep vaarwater, maar de spoorverbinding naar het zuiden is niet optimaal en in de sluizencomplexen voor de binnenvaart tekenen zich problemen af. Tenslotte zullen de gevolgen van bevolkingskrimp en de veranderende bevolkingssamenstelling duidelijk gaan worden voor Zeeland, met vraagstukken rond het draagvlak voor voorzieningen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Rijk en provincie kiezen daarom voor een Zeeuwse aanpak aan de hand van vijf thema’s: een duurzame en veilige Delta, havens en bedrijvigheid, verstedelijking en demografie, recreatie, toerisme en cultuur en natuur en landschap. In de gebiedsagenda worden deze thema’s en opgaven doorvertaald naar meer concrete projecten. Zeer veel onderdelen daarvan zijn al in gang gezet in goede samenwerking tussen rijk en provincie. Ook bij de verdere uitwerking en doorvertaling van de opgaven zal vanuit de principes van het duurzaamheidsdenken gewerkt worden: voorkomen dat ontwikkelingen in het ene kapitaal ten koste gaan van de andere kapitalen en zoeken naar synergie.

Horizon
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu