1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   6 Brabant
  4. Gebiedsopgaven

Gebiedsopgaven

Rijk en regio onderscheiden zes gebieden waar de stapeling van sectorale en thematische opgaven op meerdere schaalniveaus leidt tot integrale en samenhangende gebiedsopgaven. Het gaat hier om complexe opgaven waar meerdere programma’s en projecten elkaar raken en vaak afhankelijk zijn van elkaar.

West-Brabant

In West-Brabant is de opgave om de economische groei (logistiek, glastuinbouw, maintenance), de krimpende bevolking, de landschappelijke kwaliteit en de ingrepen in het kader van de energietransitie en klimaatverandering integraal aan te pakken. In het bijzonder gaat daarbij aandacht uit naar de koppeling met het multimodale netwerk van infrastructuur. Er loopt een MIRT Verkenning Antwerpen Rotterdam, de A4 bij Steenbergen wordt gecompleteerd en ten zuiden van Breda wordt voor de A58, tussen de knooppunten Sint Annabosch en Galder, een verkenning gestart.

Midden-Brabant

Midden-Brabant omschrijft zichzelf als ‘Hart van Brabant’, regio van social innovation, waarbij social innovation de manier is waarop je dingen organiseert. De aanpak van de integrale gebiedsopgave versterkt het verblijfs- en vestigingsklimaat van de regio. De opgave betreft een ruimtelijk economische ontwikkelingsopgave (wonen, werken, leren, leisure en toerisme/recreatie) in een landschappelijke context. Centraal staat de versterking van het landschappelijke netwerk (zoals het Groene Woud, ecologische verbindingszones, geledingszone tussen Breda en Tilburg) in combinatie met het faciliteren van de ruimtelijk economische dynamiek langs bestaande infrastructuurassen (zoals de Spoorzones, A58, A59, N261). Kansen doen zich voor in het slim schakelen tussen verschillende modaliteiten (weg, water, spoor). Ook duurzaamheid en energie staan hoog op de agenda van Midden Brabant.

A2-zone ’kennisas’

De rijksweg A2 en de spoorlijn daarlangs verbinden een aantal stedelijke concentraties (Schiphol, Zuidas Amsterdam, Utrecht, ’s-Hertogenbosch-Brainport Eindhoven, Maastricht). Het is één van de meest dynamische en kennisintensieve zones van Nederland. Rijk en regio starten voor deze A2-zone een onderzoek naar de meerwaarde van het maken van afspraken tussen betrokken overheden om de ontwikkelingen te structureren en de (beoogde) internationale topfuncties zo beter te benutten.

As Waalwijk - ’s-Hertogenbosch - Arnhem/Nijmegen

Deze corridor ligt op de grens van Gelderland en Brabant. Beide provincies bevatten nationale hotspots op het terrein van Food, Health en Pharma. Deze economische hotspots zijn, onderling en over de provinciegrens heen, sterk met elkaar verbonden. De meervoudige gebiedsopgave bestaat uit het versterken van bestaande en nieuwe stedelijke knooppunten, het afstemmen van nieuwe woon- en werklocaties, het faciliteren en reguleren van de vervoersvraag (spoor, weg en water) en het versterken en verweven van de landschapsecologische zones. Daarnaast is sprake van een zelfstandige integrale wateropgave rond de Maas en de Waal met betrekking tot waterveiligheid in combinatie met kansen voor recreatie, havenontwikkeling, cultuurhistorie en natuurontwikkeling.

Zuidoostvleugel BrabantStad/Brainport

Brainport is met zijn kennisintensieve bedrijvigheid en hoogwaardige maakindustrie, naast beide Mainports, de derde economische peiler van het land. De uitdaging voor Brainport is om een schaalsprong te maken in omvang, maar vooral ook in kwaliteit. Centraal staat het (door)ontwikkelen van Brainport en het versterken van het internationaal vestigingsklimaat. De synergie tussen de hoogstedelijke dynamiek en het omringende fijnmazige dorpstedelijke netwerk in combinatie met een goede bereikbaarheid bepaalt het vestigingsklimaat van de Brainport. De resultaten van de pilot MIRT Verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad/ Ruimtelijk Programma Brainport geven een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Oost-Brabant

Oost-Brabant is een vitale landelijke regio en het agrofoodcomplex speelt binnen het internationale speelveld een sterke rol. Er is sprake van een forse concentratie aan food en -processingindustrie, primaire productie en dienstverlening. Nagegaan wordt wat dit betekent voor de ontwikkeling van de agrifoodbusiness en agrofoodlogistiek in Oost-Brabant en Noord-Limburg. De ontwikkelingen in de landbouw (schaalvergroting en internationalisering van handel en productie) vragen om een vernieuwd agrarisch landschap. De opgave is om daarbij de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de regio te borgen en op middellange termijn samen met het rijk na te denken over nieuwe intelligente agrologistieke en ruimtelijke concepten.

Weg
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu