1. Home
 2.   MIRT 2011
 3.   6 Brabant
 4. Visie

Visie

Brabant is een economisch diverse regio, die goed presteert. De regio heeft veel kansen voor ontwikkeling benut, die het gevolg zijn van de centrale ligging tussen de Randstad Nederland, de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied in combinatie met de goede internationale verbindingen. Die kansen komen ook voort uit eigen kwaliteiten. Het stedelijk netwerk BrabantStad bestaande uit de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, is naar afmeting, inwoneraantal en economische prestaties het tweede stedelijk netwerk in Nederland. Karakteristiek voor Brabant is de verwevenheid van de steden met hun ommeland en de groene ruimte (Mozaïekmetropool). Daardoor biedt de regio een hoogwaardige kwaliteit van leven met aantrekkelijke en diverse woon- en vestigingsmilieus. De steden zijn krachtig en attractief en kennen elk een eigen culturele identiteit. Brabant is bovendien rijk aan groen- en natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen. Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland zijn (hoog)stedelijke voorzieningen voor iedereen binnen handbereik, maar is er tevens rust en ruimte op korte afstand beschikbaar. Het is wel van belang deze vervlechting in goede banen te leiden om ‘vervlakking’ van rood en groen tegen te gaan.

Rijk en regionale partners willen Brabant ontwikkelen tot een duurzame, op Europees niveau concurrerende, complete kennisregio met een diversiteit aan florerende economische clusters. In de Gebiedsagenda Brabant zijn vijf Brabant-brede thematische opgaven opgenomen. Dit zijn in willekeurige volgorde:

 • Kenniseconomie: het versterken van diverse economische (innovatieve) clusters en het creëren van een excellent (internationaal) vestigingsklimaat.
 • Bereikbaarheid: het verbeteren van de (inter)nationale bereikbaarheid (weg, spoor, OV, water en lucht) in combinatie met het ontwikkelen van multimodale knooppunten.
 • Quality of life: de ontwikkeling van sterke steden en vitale dorpen en het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu, mede in de vorm van hoogstedelijke zones en stedelijke knooppunten.
 • Duurzaamheid en energie: het realiseren van een duurzame energievoorziening en het vergroten van waterveiligheid, waterbergend vermogen en voldoende zoet water (mede met het oog op de klimaatverandering).
 • Natuur en landschap: het borgen en verder ontwikkelen van de rijkdom aan Brabantse landschappen en natuurgebieden.  

Om aan de hand van de Gebiedsagenda afspraken te kunnen maken tussen rijk en regio en regio onderling (provincie met gemeenten) hebben de partners voor de eerstkomende jaren enkele prioritaire programma’s en projecten bepaald. Deze prioriteiten, in willekeurige volgorde, zijn:

 • Brainport-agenda: versterking kennisintensieve bedrijvigheid in de derde economische pijler van Nederland.
 • (Inter)nationale bereikbaarheid: het verbeteren van de nationale en internationale bereikbaarheid over weg, spoor, regionaal OV, water en lucht, ook voor het functioneren van het ‘daily urban system’ van het stedelijk netwerk BrabantStad.
 • Agrofoodcomplex Oost-Brabant: de agrofoodsector in Oost-Brabant (en Noord-Limburg)heeft een strategische positie in de voedselvoorziening van een groot deel van de Europese Delta. Het rijk start samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg een onderzoek naar de wijze waarop internationale ontwikkelingen in de landbouw, handel en productie vragen om een vitaal modern landelijk gebied met een toekomstbestendige werkgelegenheidsstructuur.
 • Kennisclusters, hoogstedelijke zones en groen in en om de steden: het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat met nieuwe hoogstedelijke voorzieningen gekoppeld aan de ontwikkeling van voldoende en aantrekkelijk groen in en om de steden.
 • Waterveiligheid en waterberging: het realiseren van een robuust watersysteem dat, mede in het licht van de klimaatverandering, de waterveiligheid garandeert, bijdraagt aan de kwaliteit van het landschap en zorgt voor voldoende zoet water voor de landbouw, de drinkwatervoorziening en de industrie.
 • A2-Zone als ‘kennisas’: het ontwikkelen van een robuust ruimtelijk raamwerk dat de verstedelijking langs de A2 van Amsterdam tot Maastricht geleidt, economische samenhang bevordert, de bereikbaarheid versterkt en de groene (nationale) landschappen open houdt en met elkaar verbindt.  
Weg
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu