1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   7 Limburg
  4. Gebiedsopgaven

Gebiedsopgaven

De thematische en sectorale opgaven komen grotendeels samen in zes gebieden, in de vorm van integrale gebiedsontwikkelingen.

Maastricht-Heuvelland

Maastricht is een stad van internationale allure met tal van internationale instituten en een hoogwaardige kennisinfrastructuur en is een belangrijke toeristenstad gericht op cultuur met een aantrekkelijk kernwinkelgebied. De stad is ingebed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het karakter van de stad is bepalend voor de strategische opgaven: verdere uitbouw als kenniscentrum op het snijvlak van life science en health care, verbetering van de culturele kwaliteit als voorschot op de aanmelding als Europese Culturele Hoofdstad 2018, het benutten van gebiedsgerichte kansen in relatie tot de aanleg van de A2-tunnel en de aanpak van de omliggende krachtwijken, toeristisch-recreatieve versterking, de revitalisering van de Landgoederenzone en verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer (inclusief het Maaskruisend verkeer). De realisatie van Belvédère vormt een krachtige integrale ontwikkeling.

Parkstad Limburg

Parkstad Limburg is het grootste van de drie stedelijke gebieden van het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg. De kernopgave van Parkstad is het versterken van de economische structuur en het maken van een kwaliteitsslag op het gebied van woon- en leefomgeving en voorzieningen. De krimp is daarbij op alle fronten een complicerende factor die reactief, proactief en collectief aangepakt moet worden. Het Topteam Krimp zegt hierover dat meer aandacht is vereist voor het investeren in een aantrekkelijke leefomgeving, het ontwikkelen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, innovatie, een aansluitende arbeidsmarkt en goede bereikbaarheid met omliggende economische centra als Maastricht en Aken. De Open Campus Avantis is hierbij van groot belang voor de economische kracht van de regio. Parkstad wil daarbij aanhaken bij de campusontwikkeling aan de andere kant van de grens, waar de Rheinisch- Westfalische Technische Hochschule (RWTH) Aachen miljarden gaat investeren.

A2-zone / Westelijke Mijnstreek

De Westelijke Mijnstreek is dé industrieregio van Limburg. Het chemiecluster is een belangrijke drager van de economie in dit gebied én Limburg als geheel. Bedrijven als DSM, Sabic en NedCar en de Chemelot Campus vormen een belangrijke voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van krachtige hoogtechnologische en innovatieve bedrijvigheid. Het gebied werkt daarnaast aan een rijke sportinfrastructuur met diverse (top)sportaccommodaties en een grote concentratie aan topsportactiviteiten en onderwijsinstellingen. Opgave is het uitbouwen van deze economische groeisectoren door een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een goede (inter) nationale bereikbaarheid en een goed functionerend logistiek knooppunt Zuid-Limburg. De regio zet in op een duurzame ontwikkeling volgens de C2C-principes, met het gebruik van duurzame energiebronnen, hergebruik van energie en energiebesparing als speerpunten.

N280-zone / Maasplassen

Midden-Limburg heeft voor de omliggende regio’s de functie van verblijfs- en woongebied. Het gebied richt zich daarom op het versterken van natuur, toerisme, zorg, infrastructuur en woonmilieus, waarbij ze gebruik maakt van de zaken die Midden-Limburg onderscheiden van andere regio’s. Een belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van de Maasplassen waarbij naast infrastructuur en (uiteraard) toeristische en ecologische aspecten ook maatregelen ten behoeve van hoogwaterbescherming van belang zijn. De aanpak van de N280 vergroot de bereikbaarheid van het gebied en biedt kansen voor de economische ontwikkeling. Zo kan er een ontwikkelas ontstaan waarin waardeontwikkeling in de gespecialiseerde zorgsector wordt gecombineerd met o.m. ontwikkeling van landschap, economie en kennisinstituten.

Greenport Venlo

Venlo ligt in het hart van een regio waarin binnen een straal van honderd kilometer ruim dertig miljoen consumenten wonen. Gecombineerd met de tuinbouw in de Duitse regio Niederrhein ligt hier één van de grootste kassengebieden van Europa. Hier bevindt zich onder de noemer Greenport Venlo een (inter)nationaal centrum van bedrijvigheid in de agrofoodsector. Dit is verder na Rotterdam en Amsterdam het derde logistieke knooppunt van Nederland, een gevolg van de uitstekende ligging aan snelwegen, water en spoorlijnen. De opgave is om, tegen de achtergrond van verdere mondialisering en schaalvergroting en mét de duurzaamheidsambitie van de regio, de logistieke hotspot en het agrofoodcluster te versterken. Dat vraagt onder meer om de ontwikkeling van slimme agrologistieke en ruimtelijke concepten. De fysieke beleidsopgaven in dit gebied van 5.000 ha komen vooral tot uiting in een integrale gebiedsontwikkeling die onder meer de aanleg van nieuwe werkmilieus, uitbreiding van (multimodale) infrastructuur en versterking van de groen-blauwe structuur omvat.

Maas (Ooijen-Wanssum)

De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (hoogwaterbescherming in combinatie met landschapsontwikkeling, recreatie, economie en wonen) is een speerpunt in het provinciale meerjarenplan Zandmaas 2 – 2009. Dit meerjarenplan biedt het kader om in het perspectief van de klimaatverandering (2050) de Maasvallei van Roosteren tot Mook met behulp van het gebiedsontwikkelingsinstrumentarium robuust veilig te maken en sociaal economisch duurzaam tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor ecologie en landschap. De langetermijnopgave voor de Maas maakt deel uit van het Deltaprogramma Rivieren.

Water
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu