1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   7 Limburg
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

De centrale ambitie van Limburg is het tot stand brengen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en arbeidskrachten en een woonklimaat dat een goede kwaliteit van leven biedt met balans tussen werk en vrije tijd. Bij de uitwerking van deze ambitie legt Limburg drie bijzondere accenten.

Grensligging: van belemmering naar kans

De internationale ligging van Limburg tussen stedelijke agglomeraties biedt kansen. In Noord-Limburg liggen er kansen voor verdere ontwikkeling van Greenport Venlo als logistiek knooppunt op een strategische internationale oost-westverbinding en als innovatief grensoverschrijdend agrofoodcluster. In Zuid-Limburg kan het Nationaal Stedelijk Netwerk uitgroeien tot een internationaal stedelijk netwerk door sterkere verknoping (economie, kennis, cultuur, natuur en landschap en multimodale infrastructuur inclusief openbaar vervoer) met natuur en landschap van de aangrenzende dichtbevolkte Belgische en Duitse stedelijke gebieden. Om de kansen van de ligging nog beter te benutten is het nodig om naast de fysiek ruimtelijke opgave ook op andere terreinen (o.m. regelgeving en taal) de grenzen te slechten.

Demografische omslag: slim inspelen op bevolkingsdaling

De daling van het aantal inwoners speelt nu al in Zuid en Midden-Limburg en gaat zich op korte termijn ook voordoen in Noord-Limburg. Deze bevolkingsdaling en verandering van bevolkingssamenstelling hebben ingrijpende gevolgen voor woningbouw, arbeidsmarkt en voorzieningen. De demografische ontwikkelingen vormen een integrale opgave, waarin het sociale, fysieke en economische domein verweven zijn en in synergie met elkaar moeten worden opgepakt. Het uitgebrachte advies door het Topteam Krimp (Mans, Dijkstal) en de resultaten van een MKBA vormen mede de basis voor een innovatieve, gezamenlijke aanpak van gemeenten, regio, provincie en rijksoverheid, waarbij Parkstad Limburg een proefregio is. Ook de rest van Limburg zal nu al slim moeten inspelen op de integrale demografische opgave. De veranderende bevolkingsopbouw biedt mogelijkheden voor silver economy, zorg en wellness.

Doorontwikkelen en vermarkten van duurzame ontwikkeling / Cradle-to-Cradle

Limburg wil koploper zijn in de ontwikkeling van innovatieve duurzaamheidsconcepten als Cradle-to-Cradle (C2C), de toepassing daarvan in gebiedsontwikkeling en de transitie van de maakindustrie. Dit alles biedt kansen voor een impuls aan de regionale economie. Dit komt tot uiting in zes principes: 1) ons afval is ons voedsel; 2) de zon levert onze energie; 3) onze lucht, water en bodem zijn gezond; 4) wij zorgen voor ‘genietbare’ mobiliteit; 5) wij ontwerpen voor het welzijn van alle generaties; 6) wij zijn verbonden met onze omgeving. Een voorbeeld van gebiedsontwikkeling met duurzaamheid als uitgangspunt is Klavertje 4 Venlo, een voorbeeld van een project gericht op de duurzaamheidstransitie is de wijk van morgen op het Avantisterrein.

Naast de drie thematische opgaven onderscheidt de Gebiedsagenda vier sectorale opgaven, die de thema’s ondersteunen.

  • Groen-blauwe structuur: creëren van aaneengesloten (internationale) natuurgebieden, behoud en versterking kernkwaliteiten (nationaal) landschap, klimaatbestendiger maken van het watersysteem (Maasdal en beekdalen).
  • Verbeteren (grensoverschrijdende) multimodale bereikbaarheid vooral door kwaliteitsslag spoorinfrastructuur, verhogen capaciteit wegverbindingen en in beperkte mate aanleg van nieuwe wegen en het benutten van waterwegen.
  • Transitie industrie naar een internationaal gerichte kenniseconomie (onderdeel Technologische Topregio Eindhoven-Leuven-Aken) door stimuleren innovatie, campusontwikkeling en het binden van kenniswerkers.
  • Verstedelijking: vraag en aanbod op de woningmarkt kwalitatief en kwantitatief in evenwicht brengen en houden door herstructurering met aandacht voor de Quality of Life.   
Water
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu