1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   8 Oost-Nederland
  4. Gebiedsopgaven stedelijke netwerken

Gebiedsopgaven stedelijke netwerken

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen omvat naast de centrumsteden Arnhem en Nijmegen, drie middelgrote kernen Wijchen, Elst en Zevenaar en een aantal kleinere kernen en heeft bij elkaar ruim 720.000 inwoners en 325.000 arbeidsplaatsen. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft sterke relaties met de Noordvleugel van de Randstad via het WERV-gebied, met de Zuidvleugel via de grote rivieren, de A15 en de Betuweroute en via de A50 met BrabantStad. De water-, weg- en railverbindingen tussen de Randstad-Stadsregio- Ruhrgebied-Frankfurt zijn belangrijk voor de internationale concurrentiepositie van de stadsregio én van Nederland.

De economische agenda van de stadsregio richt zich op de versterking van de regionale economie en focust op vijf groeisectoren: gezondheid, zorg en welzijn, milieu- en energietechnologie (inclusief innovatieve glastuinbouw), halfgeleiders en technologie, cultuurtoerisme en mode / vormgeving. Deze sectoren kennen elk hun eigen vestigingsmilieu en hebben veel belang bij een kennisen innovatieprogramma. Goede bereikbaarheid van deze economische toplocaties is essentieel. Ambitie van de regio is het verder versterken van de internationale concurrentiepositie, waarbij de potenties van de stuwende bedrijvigheid worden vergroot en de (boven-) regionale bereikbaarheid verder wordt verbeterd, maar de groene en blauwe kwaliteiten behouden blijven.

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen kent de komende decennia een groot aantal belangrijke opgaven op het gebied van herstructurering, transformatie, nieuwbouw van woningen, realisatie van nieuwe werklocaties, water, groen en infrastructuur. Enkele opgaven zijn al in uitvoering en de komende periode zal een aantal nieuwe opgaven van nationaal en regionaal belang van start gaan. De belangrijkste opgave van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is de versterking van het middengebied en daarin het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken en wonen, het verbeteren van de leefbaarheid en het verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid (OV en weg). De uitkomst van de studies over de A15 en A12 corridor zijn voor het stadsgewest van groot belang; ook de verbinding van het stadsgewest met de regio Twente behoeft aandacht.

Stadsregio Twente

De Stadsregio Twente omvat de centrumsteden Enschede, Hengelo en Almelo en daarnaast elf andere gemeenten en heeft in totaal 620.000 inwoners. De strategische ligging aan de internationale verbindingsas tussen de Randstad en Centraal- en Oost-Europa is een belangrijke kwaliteit van Twente en ook voor de Nederlandse kenniseconomie van groot belang. De Luchthaven Twente is een extra kans. Twente werkt in MONT-verband samen aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende regio; dit is een samenwerkingsverband tussen Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente.
Twente transformeert naar een innovatieve kenniseconomie. De van oudsher aanwezige maakindustrie wordt steeds kennisintensiever en specialistischer. Universiteit Twente in Enschede is een van de hoekpunten van de Oost-Nederlandse kennisdriehoek (‘triangle’) met de focus op technologie. De grote uitdaging is kennisvalorisatie in de zogenaamde ‘advanced technology’ (micro- en nanotechnologie). Innovatieroute Twente richt zich onder meer op voedingstechnologie, gezondheid, veiligheid, bouwinnovaties en materiaaltechnologie. Ambitie van Twente is om het komende decennium te gaan behoren tot de top vijf van kennisregio’s in Europa.

Dé belangrijkste opgave van de Regio Twente is daarom de versterking van het stedelijk kerngebied Twente met in het bijzonder de Innovatiedriehoek (bestaande uit Hart van Zuid in Hengelo – het Kennispark met de Universiteit in Enschede – gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Randvoorwaarde is een goede interne en externe bereikbaarheid. Daarbij wordt gestreefd (zoals bij de gebiedsontwikkeling A1 zone) naar integrale ontwikkeling van ruimtelijke en infrastructurele opgaven, naar duurzaam en energiezuinig bouwen én naar ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent in Twente onder meer aandacht voor duurzaam en hoogwaardig bouwen en op bereikbaarheid gerichte ruimtelijke ontwikkeling.

Netwerkstad Zwolle - Kampen

In deze regio worden twee integrale gebiedsopgaven onderscheiden gericht op de versterking van de scharnierfunctie en bereikbaarheid van de Netwerkstad.

Omdat de vraag naar centrumlocaties voor stedelijke voorzieningen, woonmilieus en vervoersgebonden locaties toeneemt en de uitbreidingsmogelijkheden van het huidige centrumgebied van Zwolle beperkt zijn, wordt het centrumgebied uitgebreid tot de Ring buiten de Singelgracht met behoud van ruimtelijke- en monumentale kwaliteiten. Waar milieuregels echter de ontwikkelingen van vervoersgebonden woon- en werklocaties bemoeilijken, wordt ruimte gezocht in de Spoorzone en de A28-zone in Zwolle. Deze herontwikkeling en de ontwikkelingsvisie binnenstadsschil Zwolle, de doorontwikkeling van de Zuiderzeehaven in Kampen en de integrale gebiedsontwikkeling Vechtcorridor zijn relevante ruimtelijke opgaven die de netwerkstad moeten gaan versterken. Bereikbaarheidsopgaven hangen daar nauw mee samen.

Bij de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid zijn onder meer de volgende onderling samenhangende opgaven aan de orde: vergroten van de waterveiligheid (hoogwatergeul), het realiseren van nieuwe natuur, het toevoegen van een bijzonder en waterrijk woonmilieu dat bijdraagt aan het versterken van het vestigingsklimaat van dit gebied en tevens het nationaal landschap vrijwaart van bebouwing, de inpassing van de Hanzelijn en het verbeteren van de toeristisch recreatieve infrastructuur.

Stedendriehoek

Gelet op het voorgaande is de opgave voor de bereikbaarheid van de Stedendriehoek vooral gerelateerd aan de capaciteit van de A1 en focussen opgaven voor wonen en werken zich op het binnenstedelijk gebied van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De belangrijkste gebiedsopgaven voor de ontwikkeling van de Stedendriehoek liggen in het invloedsgebied van de A1 en/of de IJssel. Dit zogenaamde Assenkruis van A1-zone en IJsselzone vormt de kern van de Stedendriehoek, maar verbindt de regio ook met de andere stedelijke netwerken in Oost-Nederland.

Andere belangrijke opgaven in de Stedendriehoek hebben betrekking op de verstedelijking van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Het gaat daarbij om woningbouw, herontwikkeling stationsomgevingen in alle drie de steden, herstructurering van bedrijventerreinen en oudere woonwijken. Tenslotte is het groen in en om de stad een bijzondere kwaliteit van de Stedendriehoek en het versterken van de groene kwaliteiten dus een specifieke opgave. Een belangrijke groen-blauwe opgave in deze regio zal op termijn het realiseren van een klimaatbestendige IJsselvallei zijn.

Snelweg
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu