1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   8 Oost-Nederland
  4. Overige opgaven

Overige opgaven

Food Valley

Belangrijkste opgave in Food Valley is het uitbouwen van de internationale concurrentiepositie van het kennis- en innovatiecluster. De Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) is het hart van Food Valley en een van de hoekpunten van de zogenaamde kennis ‘triangle’ uit Pieken in de Delta. De opgave is om het gebied tot de top 5 te laten behoren van meest innovatieve regio’s op het gebied van gezonde en duurzame voeding en leefomgeving. Dit vraagt om het realiseren van een aantrekkelijk en veilig woon- en werkklimaat en de realisatie van goede faciliteiten voor kennisontwikkeling en –valorisatie. Een goede ontsluiting is daarbij essentieel omdat het kennis- en innovatiecluster Food Valley sterk internationaal gericht is. Naast de met name kwalitatieve woningbouwopgave heeft de regio de opgave een robuuste ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechts Heuvelrug te realiseren en het overstromingsrisico voor het gebied tot en met Amersfoort te verlagen.

Rivierenland

Rivierenland is een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden, met een grote verstedelijkingsdruk (wonen en bedrijvigheid) en is tevens knooppunt van (inter)nationale vervoersbundels. Het gaat over de corridor Rotterdam-Ruhrgebied (A15, Betuwelijn, Waal) en de as Amsterdam – Maastricht (A2, spoor). In het rivierengebied spelen de volgende opgaven:

WaalWeelde is een gebiedsontwikkelingsproject dat streeft naar bundeling van opgaven uit waterveiligheid (Ruimte voor de Rivier) Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, NURG, Nota Mobiliteit, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Nationale Landschappen. Daaraan gekoppeld is de ambitie om de economische ontwikkelkansen, waaronder scheepvaart van en langs de Waal, te benutten en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Waalweelde betreft een integrale combinatie van kortetermijnprojecten met een langetermijnopgave.

Bij de A2-zone gaat het om het verbeteren van de bereikbaarheid (auto en OV) in combinatie met opvang van de verstedelijkingsdruk vanuit de Randstad en het versterken van de groene en cultuurhistorische kwaliteiten. Een bijzonder aandachtpunt is de kwetsbaarheid van het mobiliteitssysteem door de rivierovergangen.

Snelweg
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu