1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   8 Oost-Nederland
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

Oost-Nederland bestaat uit Gelderland en Overijssel. Er wonen ongeveer 3,1 miljoen mensen, voor een belangrijk deel in de grote steden. Oost-Nederland produceert 16% van het Bruto Nationaal Product; de twee nationale stedelijke netwerken (Arnhem-Nijmegen en Twente) zijn daarbij de motoren (zie prioritaire gebiedsopgaven). Het is in Oost-Nederland ook flink groen: 40% van alle natuur ligt in Oost-Nederland en ook negen van de twintig nationale landschappen. Mede daardoor is Oost-Nederland aantrekkelijk om te wonen en neemt de druk vanuit de Randstad toe.

Oost-Nederland ligt strategisch in de luwte van de Randstad, het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit: op Europese schaal een superregio in de delta van Rijn en Maas met opgeteld ruim 30 miljoen inwoners. Oost-Nederland heeft kansrijke achterlandverbindingen en een eigen positie in de kennisnetwerken van Noordwest-Europa. De drie belangrijke kenniscentra Nijmegen, Enschede en Wageningen zetten in op health, technology, energy en food. Ze vormen de motor voor innovatie en nieuwe banen en een gezond en innovatief bedrijfsleven. Kennis en innovatie zijn dé stuwende krachten van de economie van Oost-Nederland, die van oudsher een brede basis heeft in maakindustrie, logistiek en landbouw. Door deze brede basis is Oost-Nederland minder gevoelig voor conjunctuur dan meer gespecialiseerde regio’s.

Doordat Oost-Nederland veel natuur en mooie landschappen te bieden heeft – karakteristiek zijn de grote rivieren, aaneengesloten natuurgebieden en het cultuurlandschap – is het een belangrijke bestemming voor binnenlandse vakanties en biedt het een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door de jaren heen is het bundelingsbeleid geslaagd en is de verstedelijking geconcentreerd, onder meer in Arnhem, Nijmegen, Twente, Stedendriehoek, Zwolle en Kampen. Langs de rivieren de Waal, de IJssel, de Rijn en de Vecht vindt als gevolg van een stapeling van opgaven op het gebied van waterveiligheid, natuurontwikkeling en vraag naar nieuwe woonmilieus integrale gebiedsontwikkeling plaats.

Internationale verbindingen en corridors

Vanwege de strategische ligging tussen de Randstad en Duitsland loopt een aantal belangrijke internationale verbindingen door Oost Nederland. De kwaliteit van deze verbindingen is binnen het Trans Europese Netwerk (TEN) van groot belang. Dit geldt zowel voor verbindingen over de weg, als voor de rail en waterverbindingen. De corridors waar het in Oost Nederland om gaat zijn:

  • de A1-corridor (inclusief de Berlijnlijn) die de Randstad verbindt met Hannover en Berlijn. Hiervoor is een samenhangend gebiedsontwikkelingsprogramma voor bereikbaarheid, economie en ruimtelijke kwaliteit mede in relatie tot de Stedendriehoek en Twente opgezet.
  • de A12-corridor (inclusief ICE/Deltalijn) die de verbinding vormt tussen Randstad en Keulen / Frankfurt. In deze gebiedsontwikkeling wordt in samenhang de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen tussen Veenendaal en de Duitse grens mede in relatie tot de opgaven van het middengebied van de Stadsgewest Arnhem-Nijmegen, Food Valley en het stapsgewijs verbeteren van de Deltalijn bekeken.
  • de A15-corridor (inclusief Waal en Betuweroute) die de Rotterdamse haven verbindt met het Duitse achterland, mede in relatie tot de versterking van het middengebied van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Een goede, duurzame kwaliteit van deze verbindingen, rekening houdend met het unieke landschap, is cruciaal voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de Randstad, maar dient vanzelfsprekend ook de belangen van Oost-Nederland. Daarnaast worden regionale luchthavens steeds belangrijker in het internationale verkeer. Zij zijn zeker voor de positie van de beide kennisregio’s van groot belang.

Snelweg
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu