1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   9 Noord-Nederland
  4. Gebiedsopgaven

Gebiedsopgaven

Nationaal Stedelijk Netwerk Groningen-Assen

Het Nationaal Stedelijk Netwerk (NSN) Groningen-Assen vormt de belangrijkste concentratie in Noord-Nederland en vervult een verzorgingsfunctie voor een omvangrijk gebied. Het NSN herbergt ruim een kwart van de bevolking en de werkgelegenheid van geheel Noord-Nederland. De bevolking neemt het komende decennium toe van circa 450.000 naar circa 500.000. Het NSN telt 230.000 arbeidsplaatsen. De economische positie van het NSN wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van kennisinstellingen (Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool) en andere hoogwaardige landsdelige voorzieningen in met name de stad Groningen. Ruimtelijk wordt ingezet op bundeling en concentratie van het wonen en werken op de zogeheten T-structuur. Deze wordt gevormd door de A7, de A28 en het spoor. Daarbuiten is het beleid gericht op het bieden van aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiemilieus met behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

De bereikbaarheidsstrategie is een én-én verhaal. Automaatregelen zijn nodig vanwege de relatief sterke autoafhankelijkheid door de diffuse spreiding van de inwoners in de regio. Daarnaast is een kwalitatief hoogwaardig OV nodig om de sterke stedelijke concentraties zoals Groningen en Assen bereikbaar te houden. De regio beoogt een kwaliteitssprong in het regionale OV en heeft daarom het Raamwerk Regiorail ontwikkeld. Daarin vormt een RegioTram als verbinding tussen stads- en regionaal OV de ruggengraat. Binnen het NSN Groningen-Assen spelen twee belangrijke gebiedsontwikkelingen, te weten Groningen Centrale Zone en Assen FlorijnAs.

Groningen Centrale Zone is globaal het gebied tussen de binnenstad en Meerstad. In deze zone liggen de ‘dynamo’s’ binnenstad, stationsgebied, Universitair Medisch Centrum Groningen en Europapark, en de intensiveringsgebieden Oosterhamrikzone en Sontweggebied/Eemskanaalzone. De plannen voor de Centrale Zone zijn erop gericht verouderde bedrijventerreinen te transformeren en te verdichten tot toplocaties voor onder andere de kenniseconomie met een landelijk bereik en gemengde, hoogwaardige woonwerkmilieus.

De FlorijnAs is een noord-zuid gerichte ontwikkelingszone binnen Assen. Ingrepen in de infrastructuur vormen de drager voor de duurzame (her)ontwikkeling van deze zone met als verdere onderdelen het uitbreiden van OV-voorzieningen, het bouwen van meer woningen in de bestaande stad, het logischer op elkaar laten aansluiten van delen van de stad, het verbeteren van het vestigingsklimaat voor innovatieve en perspectiefrijke bedrijvigheid (onder andere sensortechnologie) en het versterken van de groene en blauwe structuren. Er zijn vier deelprojecten gedefinieerd: transformatie en revitalisering stadsbedrijvenpark, herontwikkeling stationsgebied, ontwikkeling Assen-Zuid en Blauwe As tweede fase.

Stedelijk netwerk Fryslân

In Fryslân onderscheiden zich de regionale stedelijke netwerkverbanden van de A7-zone (Sneek, Heerenveen en Drachten) en de Westergozone (Leeuwarden en Harlingen). Op een hoger schaalniveau is sprake van een centrale stedenring Fryslân met Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten, en daarop aantakkend Harlingen. Het stedelijk netwerk huisvest circa 330.000 inwoners.

Met de huidige woon-werkrelaties worden de onderlinge verbanden tussen de steden steeds belangrijker. Door de hiermee gepaard gaande verkeer- en vervoerstromen goed te organiseren en door te gaan met het concentreren van de verstedelijking in en bij de steden op de stedenring, wordt het ruime open middengebied van Fryslân gevrijwaard van verstedelijking. Hierdoor worden de kernkwaliteiten van dit waardevolle gebied gewaarborgd en kan dit gebied zijn functie voor de landbouw, natuur en (water)recreatie behouden.

Binnen het stedelijk netwerk Fryslân is Leeuwarden Nieuw Stroomland de belangrijkste gebiedsontwikkeling. Doel hiervan is om verschillende ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het gaat daarbij om de aanleg van ‘De Haak’ ten zuiden en zuidwesten van Leeuwarden, de westelijke invalsweg, station Werpsterhoek, De Zuidlanden (6.500 woningen plus kantoren en voorzieningen) en enkele bedrijfslocaties. Recente initiatieven (Landbouwcampus, Energiepark) worden met de gebiedsontwikkelingen in de bestaande plannen ingepast. Duurzaamheid, energie en watertechnologie spelen daarbij een grote rol.

Regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe

Het regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe omvat de Drentse gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel en de Overijsselse gemeenten Hardenberg en Steenwijkerland. De regio heeft bijna 325.000 inwoners. Bevolking en werkgelegenheid zijn geconcentreerd in en om Emmen en Coevorden. Het dierenpark Emmen behoort tot de toeristische topattracties van Nederland.

Het beleid is primair gericht op versterking van de economische structuur door meer differentiatie in werkgelegenheid, inzet op kansrijke sectoren, versterking van de centrumfunctie en het stedelijk voorzieningenniveau in Emmen en Coevorden, goede bereikbaarheid en initiatieven op het gebied van duurzame energie. Gestreefd wordt naar sterkere relaties en (kennis)netwerken met omliggende regio’s als Zwolle-Kampen, Twente en de Duitse Ems-As.

Binnen het regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe is de Emmense centrumontwikkeling Atalanta de belangrijkste gebiedsontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling is gericht op uitplaatsing van het dierenpark naar de westkant van het centrum van de stad. De huidige centrumlocatie biedt onvoldoende groeimogelijkheden. Dit biedt kansen om het centrum te herontwikkelen, de attractiewaarde te vergroten, bij te dragen aan nieuwe werkgelegenheid en de woon- en centrumfunctie van Emmen te versterken in afstemming op de herstructurering van het bedrijventerrein Bargermeer, dat grenst aan het centrum van Emmen.

Eemsdelta

De Eemsdelta is een van de economische kernzones in Noord- Nederland. Het gebied bevat het havencomplex in Delfzijl met een cluster van zware chemische bedrijvigheid, en de Eemshaven, die voor de ontwikkeling van grootschalige industrie aangelegd is en inmiddels als locatie voor energiegerelateerde bedrijvigheid zeer in trek is. De energie-initiatieven zijn gericht op de bouw van een LNG-terminal, de bouw van windmolens en energiecentrales en onderzoek naar de mogelijkheden van afvang, transport en opslag van CO2. De Eemsdelta ontwikkelt zich zo tot de ‘energierotonde’ van Europa. De ontwikkeling van de energiesector en de chemie vergt aanpassing van de (energie-)infrastructuur van en naar het havengebied. Tegelijk heeft de Eemsdelta te maken met een afname van de bevolking, meer in het bijzonder van het aantal huishoudens. De gemeenten zijn al hard aan de slag (geweest) met sanering en herstructurering van de woningvoorraad; verder anticiperen op deze ontwikkeling is noodzakelijk. Voor de Eemsdelta wordt een integrale gebiedsvisie opgesteld. Hierin staat de ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende havenregio als ‘energierotonde’ van Europa centraal, met ruimte voor moderne industriecomplexen en glastuinbouw. De onder andere door klimaatverandering afnemende kustveiligheid moet worden gegarandeerd en er worden voor de periode 2010-2018 ingrijpende maatregelen genomen vanwege een sterke bevolkingsdaling.

Noorderruimte

Het landelijk gebied in Noord-Nederland wordt ook wel aangeduid als de Noorderruimte. Dit gebied bestaat uit een groot aantal unieke natuur- en cultuurlandschappen waar kansen liggen voor duurzame landbouw, toerisme en recreatie, kleinschalige bedrijvigheid en landelijk wonen, maar die ook te maken krijgen met klimaatverandering, demografische ontwikkeling, nieuwe energie-infrastructuur en agrarische schaalvergroting. De ontwerpopgave is de aanpassing van bestaande functies en de inpassing van nieuwe functies in de karakteristieke landschappen. De focus ligt op de laaggelegen blauw-groene gordel van (voormalige) veengebieden, met de Friese Meren, het Lauwersmeer en de Veenkoloniën.

Duin
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu