1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   9 Noord-Nederland
  4. Visie

Visie

Noord-Nederland onderscheidt zich door zijn ruimtelijke kwaliteit: een gebied met een grote landschappelijke diversiteit, unieke natuurgebieden en aantrekkelijke sterke steden op menselijke maat. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol. Ruim tweederde van de 1,7 miljoen inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe woont en werkt in het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen, het stedelijk netwerk Fryslân en het regionaal stedelijk netwerk Zuid-Drenthe. De economische kernzone Eemsdelta, met de Eemshaven en het havencomplex in Delfzijl, fungeert als mainport in Noord-Nederland. De stedelijke netwerken zijn van groot belang voor het in stand houden en aanbieden van een goed voorzieningenniveau. Het woon- en leefklimaat in de stedelijke netwerken wordt mede bepaald door het omringende landelijk gebied en omgekeerd is het landelijk gebied afhankelijk van de voorzieningen en de werkgelegenheid in de stedelijke netwerken.

De afgelopen jaren hebben rijk en regio met succes uitvoering gegeven aan een beleid gericht op het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur en verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland. De ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie is gericht op het versterken van de kenniseconomie, de stedelijke netwerken en het landelijke gebied. De strategie wordt verder ondersteund met de uitvoering van het Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn. De afspraken tussen rijk en regio over het RSP zijn vastgelegd in een convenant dat is ondertekend op 23 juni 2008. Noord-Nederland kan verder door zijn gunstige ligging op de Noordelijke Ontwikkelingsas een schakelfunctie vervullen tussen de Randstad en Noordoost-Europa.

Noord-Nederland is toonaangevend op een aantal kennisthema’s die cruciaal zijn voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving: energie, water, agribusiness, healthy ageing en sensortechnologie. Vergeleken met de rest van het land, is Noord-Nederland dunbevolkt en de economie ijl. Om deze ijlheid te doorbreken en de ruimtelijke kwaliteit te handhaven wordt gestreefd naar een concentratie van wonen en werken in en om de steden in zogenaamde economische kerngebieden. Clustering van kennisintensieve economische activiteiten in steden kan de gewenste interactie tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven versterken en aldus een impuls geven aan de kenniseconomie. Voor het landelijk gebied wordt ingezet op versterking van de ruimtelijke kwaliteit, ontwikkeling van landbouw en toerisme en verbreding van de plattelandseconomie.

De thema’s dynamische kenniseconomie, sterke steden en vitaal platteland worden opgepakt in samenhang met nieuwe uitdagingen die voortkomen uit klimaatverandering, energietransitie en demografische ontwikkeling.

Duin
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu