1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   Financiële uitwerking
  4. Inzet van de middelen

Inzet van de middelen

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpartijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is in tabel 1 een overzicht opgenomen van de relevante begrotingsreeksen van VROM, VenW, EZ, LNV en WWI. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2011. Voor de begrotingsreeksen van LNV en VROM (bufferzones) geldt dat daarin ook de middelen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn opgenomen. Voor VenW geldt dat de budgetten uit het Infrastructuurfonds zijn opgenomen (in het Aanvullend Beleidsakkoord is de planperiode verlengd tot en met 2028 (TK 31070, nr 24)). De voormalige Toppergelden van EZ zijn gedecentraliseerd naar het Provinciefonds ten behoeve van herstructurering bedrijventerreinen. Hierdoor zijn deze gelden niet langer opgenomen in tabel 1.

Meer informatie

Vliegveld
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu