1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   Ontwikkeling MIRT
  4. MIRT als samenhangend investeringsprogramma

MIRT als samenhangend investeringsprogramma

Het MIRT is het rijksinvesteringsprogramma van projecten en programma’s in het ruimtelijk domein. In het MIRT worden besluiten genomen over projecten- en programma’s in het ruimtelijk domein waar het rijk direct financieel bij betrokken is. Het gaat om projecten en programma’s van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Verkeer en Waterstaat (VenW), Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

De voorwaarde dat het rijk financieel betrokken is bij projecten en programma’s in het MIRT betekent tegelijk dat ze opgenomen zijn in de rijksbegroting. Niet alle investeringen en financiële stromen van het rijk vallen echter onder het MIRT. Specifieke gebundelde (doel)uitkeringen, die het rijk aan decentrale overheden verstrekt en waaraan geen directe, locatiespecifieke prestatieafspraken zijn gekoppeld, vallen er niet onder.

Doel van het MIRT is het realiseren van beter afgestemde en inhoudelijk samenhangende investeringen in het ruimtelijk domein, waarin regionale partners en andere partijen worden betrokken. Op basis van nationale en regionale visies en daaruit voortvloeiende opgaven, welke zijn samengebracht in acht gebiedsagenda’s, worden door de verschillende departementen en medeoverheden investeringen gedaan (integrale investeringen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, water, recreatie en natuur). De samenvattingen van deze gebiedsagenda’s zijn opgenomen in het MIRT Projectenboek. Samen met de projecten vormen deze samenvattingen de kern van dit projectenboek, waarmee er per gebied een goed overzicht ontstaat van de ruimtelijke opgaven en voorgenomen en potentiële investeringen met rijksbetrokkenheid. In die zin is het MIRT Projectenboek te zien als de Ruimtelijke Investeringsagenda (RIA) van de fysieke departementen. Gebiedsgericht werken is vooral van toepassing op opgaven die de inzet van projecten uit verschillende disciplines vereist, waar meerdere betrokkenen en belanghebbenden zijn te onderscheiden, de opgave (bestuurlijke) grenzen overschrijdt en/of grote omgevingseffecten te verwachten zijn. Dit is onder andere ook het geval bij het Deltaprogramma dat dit jaar voor het eerst wordt uitgebracht (zie kader).

Naast integrale gebiedsgerichte projecten heeft het MIRT ook betrekking op sectorale knelpunten of vraagstukken en op samenhangende programma’s voor een specifiek beleidsthema. Deze programma’s kunnen voortkomen uit (nieuwe) rijksnota’s, de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse voor mobiliteit of rijksprioriteiten en hebben veelal een landelijke scope. Een sectorale aanpak is vooral geschikt voor problemen met een eenduidig doel, die goed af te bakenen zijn en waarvan de omgevingseffecten beperkt zijn.

Hooibalen

Deltaprogramma

Dit jaar wordt voor het eerst het Deltaprogramma als bijstuk van de rijksbegroting uitgebracht. Het Deltaprogramma is een nationaal programma, gericht op een daadkrachtige en integrale aanpak van de langetermijnopgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
Het Deltaprogramma is gebaseerd op een voorstel van de deltacommissaris dat is aangevuld met een reactie daarop van het kabinet. Die reactie richt zich bij dit eerste Deltaprogramma met name op de zaken die de deltacommissaris signaleert in verband met de voortgang van het Deltaprogramma.
Het voorstel en de reactie vormen samen het eerste Deltaprogramma. De juridische grondslag voor het Deltaprogramma is beschreven in de ontwerp-Deltawet.

Het Deltaprogramma bevat maatregelen in het ruimtelijk domein. Alle op te starten uitvoeringsgerichte activiteiten binnen het Deltaprogramma nemen de Spelregels van het MIRT als uitgangspunt en zijn ook opgenomen in het MIRT Projectenboek. Ook zijn de gebiedsagenda’s belangrijk voor het Deltaprogramma.

Het Nationaal Waterplan (NWP) vormt het integraal afgewogen beleidskader voor het Deltaprogramma. De maatregelen in het Deltaprogramma dragen bij aan de uitvoering van het beleid van het NWP op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In het Deltaprogramma kunnen beleidswijzigingen geagendeerd en voorbereid worden voor het volgende NWP, onder andere via de deltabeslissingen.

MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu