1. Home
  2.   MIRT 2011
  3.   Ontwikkeling MIRT
  4. MIRT Projectenboek nieuwe stijl, leeswijzer

MIRT Projectenboek nieuwe stijl, leeswijzer

Tijdens de bestuurlijke overleggen najaar 2009 is de eerste generatie gebiedsagenda’s vastgesteld. Zoals reeds in het MIRT Projectenboek 2010 aangekondigd, worden deze gebiedsagenda’s vanaf dit projectenboek in samengevatte vorm opgenomen. Deze nieuwe integrale en gebiedsgerichte documenten vormen het uitgangspunt voor het MIRT Projectenboek nieuwe stijl, waarin ieder gebied zijn eigen hoofdstuk heeft. Dit in tegenstelling tot de oude opzet van het projectenboek waarin alle gebiedsbeschrijvingen in hoofdstuk 3 waren opgenomen en alle project- en programmabladen in hoofdstuk 4.

De gebiedsagenda’s vormen hiermee de onderlegger voor het MIRT Projectenboek nieuwe stijl. Per gebied wordt een beeld gegeven van wat er op dit moment concreet gebeurt tot en met de ontwikkelingen voor de langere termijn. Ieder hoofdstuk start met een beschrijving van het gebied op basis van een samenvatting van de gebiedsagenda, inclusief een overzicht van eventuele MIRT Onderzoeken. Hierna volgt een kaart van het gebied waarop relevante (mogelijk te starten) projecten en programma’s van rijk en regio zijn opgenomen. Afsluitend worden alle lopende rijksprojecten en -programma’s, alsmede projecten waar het rijk een financiële bijdrage aan levert, aan de hand van project- en programmabladen in het desbetreffende gebied toegelicht. De benaming van de kopjes op deze project- en programmabladen is in lijn gebracht met de Spelregels van het MIRT. Dit heeft geen gevolgen voor de gepresenteerde informatie. Om het vinden van projecten te vergemakkelijken, staan projecten die in meerdere gebieden spelen (bijvoorbeeld de Hanzelijn) in de inhoudsopgave niet alleen bij het gebied waar het zwaartepunt van verantwoordelijkheid en uitvoering ligt, maar ook bij het aangrenzende gebied. In dat geval staat de projectnaam cursief gedrukt.

Voordat de acht gebieden (Noordwest-Nederland, Utrecht, Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant, Limburg, Oost-Nederland en Noord-Nederland) aan de orde komen, volgt in het volgende hoofdstuk allereerst een overzicht van alle nationale programma’s en gebiedsoverstijgende projecten. Overeenkomstig de gebiedshoofdstukken wordt in het nationale hoofdstuk een overzicht gegeven van de lopende nationale MIRT Onderzoeken. Ook de algemene informatie over de File Top 50 wordt in dit hoofdstuk gegeven.

Na het nationale hoofdstuk en de gebiedshoofdstukken volgt het hoofdstuk over de financiële onderbouwing van het MIRT. Het projectenboek wordt afgesloten met een bijlage, met daarin achtereenvolgens een toelichting op de project- en programmabladen, de financiële tabellen van Verkeer en Waterstaat en de Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten.

Hooibalen
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu