1. Home
  2.   MIRT 2011
  3. Toelichting op de projectbladen

Toelichting op de projectbladen

Zoals in het hoofdstuk Ontwikkeling MIRT aangegeven kiest het kabinet ervoor om in het MIRT (Projectenboek) investeringsprojecten en -programma’s op te nemen waar sprake is van een ruimtelijk fysieke ingreep en waarbij het rijk direct financieel betrokken is. Dit betekent dat investeringen en financiële stromen waar het rijk niet direct bij betrokken is, zoals bijvoorbeeld specifieke en gebundelde (doel)uitkeringen, niet opgenomen worden. Vanwege relevante programma-afspraken tussen LNV en decentrale overheden over de inzet van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn ter informatie wel programmabladen in het MIRT opgenomen voor Nationale Landschappen, Ecologische Hoofdstructuur, Recreatie, Groen en Toegankelijkheid, Stimuleringsregeling duurzame ontwikkeling Glastuinbouw en diverse projectbladen die een bijdrage uit het Nota Ruimtebudget hebben ontvangen. Tevens zijn enkele specifieke subsidieprogramma’s (zoals Spoorse Doorsnijdingen) opgenomen.

Per gebied zijn de projecten en programma’s opgenomen in volgorde van de rijksbegroting, dus eerst VROM (hoofdstuk XI) en daarna VenW (hoofdstuk XII), EZ (hoofdstuk XIII) en LNV (hoofdstuk XIV). De VenW projecten zijn verder geordend per begrotingsartikel van het Infrastructuurfonds. Allereerst zijn de waterkeren en waterbeheren projecten opgenomen (artikel 11) en vervolgens hoofdwegen (artikel 12), spoorwegen (artikel 13), regionaal/lokaal (artikel 14) en hoofdvaarwegen (artikel 15).

Per project of programma wordt in aanvulling op de departementale begrotingen meer specifieke beleids- en projectinformatie gegeven. De opgenomen budgetten zijn alle (tenzij expliciet vermeld) prijspeil 2010 en inclusief alle kosten zoals BTW en (eventuele) uitvoeringskosten. De toelichting per project of programma wordt gegeven aan de hand van een vaste indeling. De benaming van de onderdelen is dit jaar in lijn gebracht met de Spelregels van het MIRT. Zo is de oude benaming ‘Probleem’ vervangen door ‘Opgave’ en is ‘Tijdschema mijlpalen’ vervangen door ‘Planning’. Een uitgebreidere toelichting op de onderdelen van de project- en programmabladen wordt in de volgende paragraaf gegeven.

Naast de modernisering van de benamingen worden verkenningen vanaf dit jaar op één hele pagina toegelicht in plaats van op een halve pagina. Tevens wordt in lijn met de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Verbetering Besluitvorming Infrastructurele Projecten op de projectbladen over verkenningen expliciet de planning van de verkenning aangegeven, evenals welke partijen betrokken zijn. De aanpassingen van de benamingen van de onderdelen en indeling van de verkenningenbladen hebben geen gevolgen voor de gepresenteerde informatie.

Opgave

Beschrijving van de opgave; dit kan zowel een knelpunt/probleem als een kans zijn.

Oplossing

De gekozen oplossing of (mogelijke) oplossingen/onderzoeksvarianten voor het aangegeven knelpunt/probleem, of de wijze waarop de kans benut wordt.

Inpassing

Eventuele grootschalige inpassingsmaatregelen.

Planning

De planning van het project/programma, met aandacht voor de start van de realisatie en de oplevering. Bij verkenningen wordt de planning van de verkenning weergegeven.

Voor VenW-projecten is ook specifieke aandacht voor het tijdstip van het tracé- of projectbesluit.

Financiën

Het (taakstellende) budget of de (taakstellende) rijksbijdrage. Als dat niet mogelijk is, wordt eventueel een reservering van rijksmiddelen of een raming van de (project)kosten gegeven. De opgenomen budgetten zijn – tenzij expliciet anders vermeld – prijspeil 2010 en inclusief uitvoeringskosten.

Bij VenW-projecten worden ook de uitvoeringskosten van Rijkswaterstaat (RWS) gepresenteerd (BLD-bijdrage) en wordt – waar relevant – aangegeven met hoeveel tolopbrengsten rekening wordt gehouden. Beheer- en onderhoudskosten maken geen deel uit van het gepresenteerde taakstellend budget voor realisatie- en planstudieprojecten. Als het van toepassing is, wordt ook de bijdrage van andere, decentrale, overheden vermeld.

Politiek/bestuurlijk

De politiek-bestuurlijke afspraken tussen VROM, VenW, EZ en/of LNV, de Tweede Kamer, decentrale overheden en/of andere partijen.

Uitvoering

De wijze waarop de uitvoering ter hand genomen wordt. Indien relevant wordt tevens aangegeven wie verantwoordelijk is voor het project en/of de uitvoering daarvan. Hier wordt indien van toepassing ook beschreven hoe de ‘markt’ betrokken wordt/is bij de projectontwikkeling. De twee belangrijkste instrumenten bij de betrokkenheid van de markt zijn de marktscan en de PPC (Public Private Comparator). De marktscan wordt gebruikt in de verkenningsfase om te bekijken bij welk alternatief samenwerking met de markt de grootste meerwaarde heeft. In de planstudiefase wordt op het voorkeursalternatief de PPC uitgevoerd. Uit de PPC blijkt of samenwerking tussen overheid en markt meerwaarde heeft ten opzichte van het zelf uitvoeren van een project door de overheid.

Voor VenW projecten wordt de PPC uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de projectkosten bedragen meer dan € 60 miljoen
  • het project is na 2005 overgegaan naar de planstudiefase
  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering
  • het is geen Beheer en Onderhoudproject.  

Op basis van de uitkomst van de PPC wordt bepaald of een vorm van publiek private samenwerking (PPS) meerwaarde heeft. Dan wordt gekozen voor een bepaalde contractvorm (DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) DBM of DB).

File Top 50

Wanneer een wegenproject een bijdrage levert aan het verminderen of oplossen van een File Top 50 knelpunt, wordt dit aangegeven op het projectblad.

Projecthistorie en toelichting op de wijzigingen

Toelichting op de wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde punten die zich tussen het uitkomen van het vorige en het huidige MIRT Projectenboek – dus in de periode september 2009 tot en met augustus 2010 – hebben voorgedaan. Omdat de MIRT Projectenboeken als bijlage bij de Rijksbegroting het jaartal van die begroting dragen, worden de wijzigingen in dit projectenboek ten opzichte van het vorige projectenboek vermeld onder 2011. In ieder geval worden opgenomen wijzigingen in de financiën (zowel kostenstijgingen als -dalingen) toegelicht indien de wijziging meer dan 10% is ten opzichte van de vorige begroting. Wijzigingen in het tijdschema worden in elk geval opgenomen als er sprake is van een versnelling of vertraging van het project met meer dan 1 jaar ten opzichte van de vorige begroting.

Meer informatie

Straatverlichting
MIRT Projectenboek 2011

Hoofdmenu

Servicemenu